Watertoets (onderdeel bestemmingsplan)

Als onderdeel van het bestemmingsplan dient er een watertoets te worden uitgevoerd waarbij wordt gekeken hoe aan de randvoorwaarden van de waterbeheerder wordt voldaan.
De ervaring leert dat dit in de praktijk vaak resulteert in een theoretische benadering op hoofdlijnen. In het latere stadium van het rioolontwerp/waterhuishoudingsplan blijkt dan dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie met alle gevolgen van dien. NXXS wil met u graag een stap verder kijken bij het uitvoeren van de watertoets om vanaf de start te garanderen dat een robuust en correct functionerend watersysteem wordt ontworpen/gerealiseerd.

Watertoets

Diensten in relatie tot het opstellen van een watertoets zijn onder andere:

-  Het in overleg treden met de waterbeheerder en opdrachtgever;
-  Het bepalen van de ontwerpuitgangspunten en analyseren van de beschikbare gegevens;
-  Het opstellen van een voorontwerp van de riolering en waterberging in combinatie met de uitvoering van de watertoets.