Stedenbouw

NXXS voert stedenbouwkundige onderzoeken uit, brengt stedenbouwkundige adviezen uit en draagt zorg voor de vertaling hiervan naar stedenbouwkundige ontwerpen.

Visie NXXS:

Stedenbouwkundige vraagstukken vormen de basis voor de buitenruimte van straten, pleinen en/of parken. Bij de ontwikkeling / reconstructie / herinrichting van een wijk is het belangrijk een doorkijk te geven ten aanzien van de landschappelijke en/of stedelijke inpassing en de beeldkwaliteit. Het samenbrengen van diverse disciplines op verschillende schaalniveaus binnen een stedenbouwkundig vraagstuk resulteert in een specifiek en haalbaar plan.

Stedenbouwkundig


Dienstverlening:

NXXS verzorgt onder andere de volgende stedenbouwkundige onderzoeken, adviseringen en ontwerpen:
-    Het ontwerpen van stedenbouwkundige plannen met aandacht voor visuele aantrek-kelijkheid en gewenste functionaliteiten;
-    Het opstellen van beeldkwaliteitsplan waarbij aansluiting wordt gezocht met karakte-ristieke onderdelen van het landelijk of stedelijk gebied waarbij de eindgebruiker centraal gesteld wordt;
-    Landschappelijke en stedelijke inpassingen met inachtneming van de gemeentelijke en provinciale eisen/regelgeving;
-    Het inpassen van straatmeubilair, groenplannen, waterplannen en verhardingssoorten in een stedenbouwkundig plan;
-    Het toetsen van de haalbaarheid van een ontwikkeling ten aanzien van de theoretische en technische spelregels.
-    Het ontwerpen van inrichtingsplannen, waarbij in grote lijnen de sfeer en uitstraling van de straat wordt bepaald. Het vormt een visuele weergave van de toekomstige straat, plein of park.