Civiele techniek

Civiele projecten zijn kostbaar en worden voor een lange periode gerealiseerd.
Wegen worden gemiddeld genomen één keer per 25 jaar gereconstrueerd en de ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen één keer per 50 jaar, dit heeft tot gevolg dat elk civiel project met grote zorgvuldigheid moet worden voorbereidt en gerealiseerd.

“Door specifiek onderzoek naar de ondergrond in relatie tot de toe te passen wegconstructie worden onregelmatige zettingen voorkomen en daarmee tevens vervormingen in de rijbaan.”

Door aan de voorkant adequaat onderzoek te verrichten en het ontwerpvraagstuk op een correcte manier te vertalen wordt het project technisch correct uitgevoerd. In de hedendaagse maatschappij, dient de opdrachtgever, zich niet alleen te conformeren aan technische oplossingen. Omdat civiele projecten onder een vergrootglas liggen van de directe omgeving wordt inspraak, het creëren van draagvlak en het meenemen van de direct betrokkenen en de politiek in civiele projecten van een steeds groter belang.

Door vroegtijdig een strategisch communicatietraject uit te werken worden alle stakeholders op een correcte wijze geïnformeerd over de werkzaamheden en wordt draagvlak gegenereerd. Door het opstellen van presentatietekeningen, grafische ontwerpen en animaties (bewegende beelden) wordt inzicht gegeven in de toekomstige situatie na de realisatiefase.

Elk civiel project is te bestempelen als een opgave waar unieke spelregels voor gelden. Door vroegtijdig de randvoorwaarden in beeld te brengen wordt inzicht verkregen in het risicoprofiel van het project. Op basis van de randvoorwaarden van het project kan in overleg met de opdrachtgever gekozen worden voor de gewenste contractvorm waarbij de balans tussen risico’s en de mate van betrokkenheid centraal staan.  

Risico’s:

De wens van de klant ten aanzien van het overdragen van risico's naar de markt, bij RAW contracten zijn er minimale risico's voor de marktpartij, wat in tegenstelling is tot D&C contracten waarbij het maximale risico naar de markt wordt verplaatst.

Betrokkenheid:

De wijze waarop de klant betrokken wil zijn (en zelf controle wil uitoefenen) bij de uitvoering van het project. Dit kan variëren van maximale controle (het in eigen beheer meten van hoeveelheden en controleren op contracteisen) tot betrokkenheid op afstand van de realisatie. Het project wordt kant en klaar opgeleverd waarbij de opdrachtnemer aantoont dat het werk aan het eisenpakket van de opdrachtgever voldoet (het sturen op het  kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer). Het inschatten van de hoeveelheden wordt door de opdrachtnemer gedaan, hierop vindt geen verrekening plaats (vaste prijs).

Op basis van de twee bovengenoemde onderwerpen zijn vele contractkeuzes mogelijk welke project specifiek afgewogen dienen te worden. Om de kwaliteit en kosten tijdens de realisatiefase te borgen levert NXXS B.V. tevens de disciplines contractmanagement, directievoering en toezicht om toe te zien dat de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert conform de gestelde contracteisen.